Comuna Plopu, str. Principală ,
nr. 162 . Județul Prahova

COMPONENȚA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL PLOPU

Comisia 1 pentru programe de dezvoltare economico-financiare, buget-finanţe, programe de dezvoltare economico-sociale, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ
Comisia 2 pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement
Comisia 3 pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţeneşti